Μίλα στο Σκύλο σου - Ολιστική Εκπαίδευση Σκύλων

Μίλα στο Σκύλο σου Blog

14 πράγματα που πρέπει να κάνεις για τον σκύλο σου

14 πράγματα που πρέπει να κάνεις για τον σκύλο σου - Μίλα στο Σκύλο σου Blog

14 πράγματα που πρέπει να κάνεις για τον σκύλο σου

Ο νέος νόμος για την ευζωΐα των ζώων συντροφιάς, ο οποίος έρχεται μαζί με το πρόγραμμα «Άργος», καθορίζει τις υποχρεώσεις των κηδεμόνων σκύλων και γατών. Βάσει αυτού, λοιπόν, θα σταθούμε σε 14 σημεία που πρέπει να προσέξουν όλοι όσοι έχουν κατοικίδια στο σπίτι τους και αν και κάποια από αυτά είναι δεδομένα έτσι κι αλλιώς, κάποια άλλα θα πρέπει να φροντίσουν οι ιδιοκτήτες, να τα κάνουν οπωσδήποτε, μέχρι τον Μάρτιο του 2022.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον νέο νόμο που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 169/18-9-2021 και αφορά το «Νέο Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς έχει τις εξής υποχρεώσεις:

 1. Να στειρώσει τον σκύλο του, εντός έξι μηνών από την απόκτησή του, εφόσον είναι άνω του ενός έτους. Εάν είναι μικρότερος του ενός έτους, τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να φροντίσει για τη στείρωσή του αφού συμπληρώσει τους 12 μήνες και μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών. Παρ’ όλα αυτά, η προθεσμία αυτή, μπορεί να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τη ράτσα του και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, έπειτα από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου.

  Η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για ζώα, των οποίων δείγμα γενετικού υλικού, έχει αποσταλεί στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς.

  Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνείται να στειρώσει τον σκύλο του ή δεν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, θα του επιβληθεί πρόστιμο 1.000 ευρώ, ενώ παράλληλα, θα έχει τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στις συγκεκριμένες ενέργειες. Αν και μετά το πέρας των τριών μηνών, ο ιδιοκτήτης ακόμα δεν έχει μεριμνήσει για όλα αυτά, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.

  14 πράγματα που πρέπει να κάνεις για τον σκύλο σου - Μίλα στο Σκύλο σου Blog

  Η υποχρέωση στείρωσης οποιουδήποτε δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς και η αποστολή δείγματος γενετικού υλικού, ισχύει από την 1 Μαρτίου 2022 και τα πρόστιμα θα επιβάλλονται από την 1 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

  Η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για τους σκύλους εργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

 1. Να σημάνει και να καταγράψει τον σκύλο του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), πριν το ζώο αποχωρήσει από τον τόπο γέννησής του εντός δύο μηνών από τη γέννηση του, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση απόκτησης.

  Η ηλεκτρονική σήμανση κάθε σκύλου, η καταχώρησή του στο ΕΜΖΣ, όπως και η καταχώρηση κάθε μεταβολής, είναι υποχρεωτική, κάτι που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του ζώου, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κτηνίατρο ή τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου, για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο ΕΜΖΣ και αφορούν είτε τον ίδιο είτε τον σκύλο, το αργότερο εντός 10 εργασίμων ημερών από την εκάστοτε μεταβολή.

  Κατ’ εξαίρεση, η απώλεια και η εύρεση θα πρέπει να δηλωθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών, από το γεγονός. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ενημερώνονται από τον κτηνίατρο, το ΕΜΖΣ και το διαβατήριο του ζώου.

  Αν ο ιδιοκτήτης σκοπεύει να μεταναστεύσει σε άλλη χώρα μαζί με τον σκύλο του, η διαγραφή του ζώου από το ΕΜΖΣ πραγματοποιείται αποκλειστικά με την επίδειξη σχετικού αποδεικτικού εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή, πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας όπου θα εγκατασταθούν.

 1. Να μεριμνήσει για τον ετήσιο εμβολιασμό του σκύλου, εφόσον αυτός προβλέπεται, καθώς και την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου, εφόσον διαθέτει.
 1. Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του σκύλου και να φροντίζει για την αναγκαία κτηνιατρική περίθαλψή του. Να του εξασφαλίζει άνετο και κατάλληλο κατάλυμα, το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στον φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου και το οποίο να μην εμποδίζει τις φυσικές του κινήσεις. Επίσης, ο σκύλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ασκείται.

  14 πράγματα που πρέπει να κάνεις για τον σκύλο σου - Μίλα στο Σκύλο σου Blog

 1. Να έχει στην κατοχή του το διαβατήριο του σκύλου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει μαζί του στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή του ζώου.
 1. Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του. Αυτό και βέβαια είναι αυτονόητο και πέρα ως πέρα κατακριτέο, καθώς θεωρούμε ότι ο σκύλος μας δεν είναι απλά ένα κατοικίδιο, αλλά μέρος της οικογένειάς μας. Όμως στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί ή αναγκάζεται να το αποχωριστεί, εφόσον δεν έχει βρει νέο ιδιοκτήτη, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.

  Ο δήμος με τη σειρά του πρέπει να μεριμνήσει για την υιοθεσία του, την οποία θα τη γνωστοποιησεί μέσω της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Η ανάρτηση της δεν θα ξεπερνά τους δύο μήνες.

  Αν δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, ο σκύλος θα παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, και ο ιδιοκτήτης του πρέπει να καταβάλει 300 ευρώ για την παράδοση του σκύλου του.

  Ειδικά για τους σκύλους και τις γάτες, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του δήμου φροντίζει για την άμεση ενημέρωση του ΕΜΖΣ ως προς τη μεταβολή και την καταγραφή του ζώου ως αδέσποτου, με τα στοιχεία του δήμου.

  Ο ιδιοκτήτης που αποχωρίζεται τον σκύλο του και τον παραδίδει στον δήμο, στερείται της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου συντροφιάς για τρία χρόνια.

 1. Να μεριμνά για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του σκύλου του, εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας, έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, σκύλο στη διάρκεια του κυνηγιού ή σκύλο φύλαξης κοπαδιού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του.
 1. Να φροντίζει, ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες ανάγκες του σκύλου, ο οποίος θα πρέπει να έχει επαρκή επαφή με τον ίδιο ή άλλον άνθρωπο, ώστε να μη νιώθει μοναξιά και να διατηρείται η ψυχική του υγεία. Επίσης, θα πρέπει να μεριμνά για την εκπαίδευσή του, όταν αυτή απαιτείται.

  14 πράγματα που πρέπει να κάνεις για τον σκύλο σου - Μίλα στο Σκύλο σου Blog

 1. Να μην κόβει τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου, εκτός αν υπάρχει ιατρικός λόγος.
 1. Σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζει ότι ο σκύλος απολαμβάνει τις πέντε ελευθερίες των ζώων
 • Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα
 • Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση
 • Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια
 • Ελευθερία από φόβο και αγωνία
 • Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς.
 1. Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος ενός σκύλου, ευθύνεται για οποιαδήποτεβλάβη ή ζημιά προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164).

  Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, τα οποία δεν φιλοξενούνται σε ανάδοχο, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει το πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ για το συγκεκριμένο ζώο (δήμος ή φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ιδιώτης που διαθέτουν καταφύγιο), εφόσον αυτοί δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους από τον νόμο και ιδίως, αν δεν έχουν στειρώσει τα ζώα αυτά, εκτός εάν καταβληθεί αστική αποζημίωση για την προκληθείσα βλάβη ή ζημία από άλλον φορέα, όπως ασφαλιστική εταιρεία.

  Για τα αδέσποτα σκυλιά που δεν έχουν σημανθεί, η ευθύνη βαρύνει τον δήμο, στα όρια του οποίου προκλήθηκε η βλάβη ή η ζημία.

 2. Να φροντίζει, η βόλτα του σκύλου να γίνεται πάντα μεσυνοδό και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ο σκύλος του ανεξέλεγκτα, από τον χώρο της ιδιοκτησίας του και να εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.

  Η συνεισφορά του σκύλου στην υγεία μας - Μίλα στο Σκύλο σου Blog

  Για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της βόλτας, να κρατάει τον σκύλο του με λουρί και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για οποιονδήποτε συνοδό του ζώου. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει, όταν ο σκύλος βρίσκεται μέσα σε πάρκο ζώων.

 3. Οφείλει να μην έχει τον σκύλο του μόνιμα δεμένο και όχι για πάνω από δύο ώρες την ημέρα, εντός της ιδιοκτησίας του, ακόμα κι αν η αλυσίδα ή το σκοινί είναι μακρύ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον η ιδιοκτησία δεν έχει περίφραξη, επιτρέπεται η χρήση υπόγειου ηλεκτρονικού φράχτη.

  Αν ο σκύλος μένει μόνιμα σε αυλή ή σε άλλον εξωτερικό χώρο, τότε οφείλει να του  παρέχει κατάλυμα για ανάπαυση, το οποίο να είναι τοποθετημένο σε δροσερό και σκιερό μέρος το καλοκαίρι, και να είναι επαρκώς προστατευμένο από το κρύο και τον αέρα, τον χειμώνα.

  Να τονιστεί ότι το κατάλυμα για ανάπαυση πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή, το χιόνι και τα λιμνάζοντα νερά.

  Ο εξωτερικός χώρος, στον οποίο διαμένει ο σκύλος, πρέπει να καθαρίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η έκτασή του να του δίνει τη δυνατότητα κίνησης και άσκησης, ανάλογης με τη φυλή και την ηλικία του.

 1. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς, ή από άλλο πρόσωπο, ή από κτηνίατρο, χωρίς κτηνιατρική γνωμάτευση, η οποία βεβαιώνει την αναγκαιότητα της αφαίρεσης και εντολή αρμόδιου εισαγγελέα. Σε κάθε επίσκεψη επαναληπτικού εμβολιασμού στον κτηνίατρο, ελέγχεται η λειτουργία του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης, και αν δεν λειτουργεί, τοποθετείται νέο.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Διαβάστε επίσης